Over het NPSO

Waarom een platform voor survey-onderzoek?

Survey onderzoek is al vele jaren lang een belangrijke methode van data-verzameling. Survey-onderzoek kom je overal tegen: bij de overheid, in wetenschappelijk onderzoek en in het bedrijfsleven. De betrouwbaarheid van de de uitkomsten van surveys valt of staat met de manier waarop zo’n onderzoek wordt uitgevoerd. De basisprincipes van survey-onderzoek zijn al tientallen jaren hetzelfde, maar de praktijk is steeds aan veranderingen onderhevig. Nieuwe omstandigheden en ontwikkelingen leiden tot nieuwe vormen van survey-onderzoek. Tot het midden van 80-er jaren van de vorige eeuw werden alleen maar papieeren vragenlijsten gebruikt. Met de opkomst van PC maakte vooral computer-gestuurd interviewen (CATI, CAPI) een snelle ontwikkeling door. En tegenwoordig verschuift de aandacht steeds meer naar online-onderzoek via het internet.  Nieuwe ontwikkelingen vragen voortdurend om een herijking van de praktijk van survey-onderzoek en survey-methodologie. Er is behoefte aan een overzicht van standaarden, ‘best practices’ en aandachtspunten bij de keuze van een survey-methode. In onze ogen kan collegiaal advies en wederzijdse ondersteuning hierbij een belangrijke rol spelen. Het NPSO wil hiervoor een platform bieden.

Waarom een Nederlandstalig platform voor survey-onderzoek?

Internationaal zijn er veel mogelijkheden voor survey-onderzoekers om elkaar te ontmoeten, waar de ze de uitkomsten van onderzoek kunnen presenteren, waar ze ervaringen kunnen uitwisselen en waar ze kunnen discussiëren over nieuwe ontwikkelingen. Die ontmoetingen bieden ook de gelegenheid om nieuwe samenwerkinsgverbanden op te zetten. De conferenties van het International Statistical Institute (ISI), Eurostat en de European Social Research Association (ESRA) zijn goede voorbeelden van zulke platformen. In Nederland en Vlaanderen zijn de ontmoetingsmogelijkheden zeer beperkt. De VVS-OR en de NOSMO organiseren met enige regelmaat bijeenkomsten. De onderwerpen die daar aan de orde komen, bestrijken een veel breder terrein dan alleen survey-onderzoek. Daarom is de aandacht voor survey-onderzoek relatief gering. Er bestaat bij verschillende survey-onderzoekers (o.a. van het CBS, SCP en universiteiten) behoefte aan een Nederlands-Vlaams platform voor survey-onderzoek, vooral ook omdat surveys vaak specifiek nationale en cultuurgebonden aspecten hebben. Ze zien daarom uitwisseling op nationaal niveau als een waardevolle aanvulling op internationale bijeenkomsten.

Waar hebben we het eigenlijk over?

Survey-onderzoek is een breed terrein. Bij het NPSO gaat het alleen om de methodologie achter survey-onderzoek, en dus niet om de inhoudelijke analyse van survey-gegevens. In de praktijk is dit een dunne scheidslijn. Survey-methodologie betekent hier alle methodologie die te maken heeft met het steekproefontwerp, het ontwerp van de vragenlijst, controle- en correctietechnieken, imputatie van ontbrekende antwoorden, vermindering van non-respons in het veld, en correctie voor non-respons. Het gaat om zowel eenmalig onderzoek als panel-onderzoek. En bij methodologie gaat het ook om verschillende middelen voor data-verzameling (op papier, computer-gestuurd, online, wel of geen interviewers, enz). Wie kunnen er meedoen? Het NPSO wil iedereen in Nederland en Vlaanderen samenbrengen die zich bezig houdt met de methodologie van survey-onderzoek. Die survey-methodologen kunnen afkomstig zijn uit de overheid, de universiteiten en andere onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Het platform vindt het vooral belangrijk dat het tot een uitwisseling van kennis en ervaring komt tussen vertegenwoordigers van de ‘official statistics’, de academia en de marktonderzoekbureaus.

Wat doen we?

Vanaf 2008 organiseren we een vaste, jaarlijkse lezingendag over specifieke thema’s. Daarnaast organiseren we tweemaal per jaar een middag over een specifiek onderwerp. Al deze bijeenkomsten zijn gratis voor deelnemers, en worden gesponsord door de instituten die vertegenwoordigd zijn in het NPSO. Voor de toekomst werken we aan een website met rapporten en artikelen. Ontwikkeling en documentatie van ‘best practices’ voor survey-methodologie. Het NPSO ziet zichzelf als een dynamisch platform. Activiteiten en prioriteiten kunnen zich, in overleg met de deelnemers, in de loop van de tijd wijzigen. Mocht u interesse hebben om mee te helpen bij het organiseren van een van onze activiteiten, neem dan contact met ons op via het contactformulier.